_ Karine Arabian TRIBU MAGAZINE 2017

_ Karine Arabian TRIBU MAGAZINE 2017

– Vincent Bottesi À PART MAGAZINE 2017

– Vincent Bottesi À PART MAGAZINE 2017

_ Chanel Á PART MAGAZINE 2017

_ Chanel Á PART MAGAZINE 2017

_ Dinh Van Á PART MAGAZINE 2017

_ Dinh Van Á PART MAGAZINE 2017

_ VICTOIRE MAGAZINE 2017

_ VICTOIRE MAGAZINE 2017

_ VICTOIRE MAGAZINE 2017

_ VICTOIRE MAGAZINE 2017

_ Cecilie Melli SPLAT 2015

_ Cecilie Melli SPLAT 2015

_ VICTOIRE MAGAZINE 2017

_ VICTOIRE MAGAZINE 2017